หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเวียงใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเวียงใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 580 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงจากระดับหมู่าบ้านประมาณ 150 เมตร
หมู่บ้าน : เวียงใต้ (หมู่ 3), เวียงใต้ (หมู่ 03)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2915 ลว. 23 ก.พ.59
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณโดยแยกตามลักษณะพื้นที่บริเวณสันเขาเป็นป่าเต็งรังพื้นที่บริเวณไหล่เขาและริมห้วยเป็นป่าเบญจพรรณมีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ ยมหิน สักแดง กระพี้จั่น ไผ่ซาง ไผ่บง มะค่าโมง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนน้ีในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเล้ียงชีพ อนึ่ง พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หน่ึงผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    สภาพป่าพื้นล่างเป็นป่าเบญจพรรณ และสภาพป่าชั้นบนเป็นป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับผู้นำหมู่บ้านพื้นที่ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์จากการฟื้นตัวตามธรรมชาติหลังจากที่เคยมีการบุกรุกพื้นที่ ซึ่งต่อมาระยะภายหลัง หมู่บ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล รักษา พื้นที่ไม่อยู่ไกลจากหมู่บ้าน ไม่ได่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่อื่นใดของทางราชการ ความตั้งใจในการอนุรักษ์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลของภาครัฐ เห็นวครจัดตั้งเป็นป่าชุมชน และให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :