หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาฝาย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาฝาย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 450 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีความลาดเทไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออก มีความสู่งจากระดับน้ำทะเลประมาณ 453 เมตร จากระดับหมู่บ้านประมาณ 249 เมตร มีลำห้วยสาขาของน้ำแม่ถางเป็นแหล่งรองรับน้ำ อยู่ห่างจากชุมชนระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : นาฝาย (หมู่ 8), นาฝาย (หมู่ 08)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2915 ลว. 23 ก.พ.59
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณโดยแยกตามลักษณะพื้นที่บริเวณสันเขาเป็นป่าเต็งรังพื้นที่บริเวณไหล่เขาและริมห้วยเป็นป่าเบญจพรรณมีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็งรัง ประดู่ ยมหิน สักแดง กระพี้จั่น ไผ่ซาง ไผ่บง มะค่าโมง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาฝาย หมู่ที่ 8 ระหว่างเจ้าหน้าที่ทป่าชุมชนร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านนาฝาน เห็นว่า พื้นที่ป่าดังกล่าว มีความสมบูรณ์ดีข้ึน ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนน้ีในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ อน่ึง พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หน่ึงผู้ใดได้ยึดหรือครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณสลับป่าเต็งรัง ซึ่งสภาพป่าชั้นล่างเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ แดง สัก และไผ่ชนิดต่างๆ ส่วนสภาพป่าชั้นบนพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่าได้ทำการตรวจสอบสภาพป่าแล้วพบว่าสภาพป่าเป็นป่าเสื่อมโทรมที่เริ่มฟื้นตัวตามธรรมชาติ หลังจากที่ชุมชนได้กันพื้นที่ไว้เป็นป่าชุมชน ธรรมชาติเริ่มกลับคืนพันธุ์ไม้มีการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ ในพื้นที่น้ำในลำห้วย มีน้ำในบางช่วง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ของหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียงชุมชนมีความพร้อมในการดูแล รักษา เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :