หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่ทรายต้นมื่น  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่ทรายต้นมื่น
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 538 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : แม่ทรายต้นมื่น (หมู่ 02)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/16000 ลว 4 กย 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ไม้ ยมหิน มะค่าโมง ประดู่ แดง สัก กระพี้จั่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่ทรายต้นมื่น หมู่ที่ ๒ เห็นว่าพื้นที่ป่าดังกล่าว ยังมีความสมบูรณ์อยู่ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ อนึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด และไม่อยู่ในเขตฟื้นที่เตรียมการประกาศเป็นป่าอนุรักษ์ คณะผู้ตรวจสอบ จึงได้ลงความเห็น ให้ดำเดินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณที่สมบูรณ์ พันธุ์ไม้ เช่น ไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลาม ประดู่ กระพี้ แดง เต็ง รัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบสภาพป่าแล้ว สภาพป่า เป็นป่าเบญจพรรณที่สมบูรณ์ควรที่จะอนุรักษ์และเพื่อการใช้สอย พื้นที่ไม่ได้อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ราษฎรในพื้นที่มีการดูแล รักษา อีกทั้งพื้นที่ไม่อยู่ไกลจากชุมชน ง่าย สะดวกต่อการดูแล รักษา เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าหมู่บ้าน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :