หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านน้ำเลาใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านน้ำเลาใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 123 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ค่อนข้างราบ ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชน
หมู่บ้าน : น้ำเลาใต้ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2244/62 ลว 26 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็งรัง มะขามป้อม ตีนนก ประดู่ กระพี้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า พื้นที่มีความสมบูรณ์ ชุมชนมีการดูแลรักษามานาน พื้นที่ไม่ได้อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ อีกทั้งชุมชนได้ร่วมกันกันพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ของชุมชน เพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่ เห็นควรให้ชุมชนจัดตั้งเป็นป่าชุมชนและให้ชุมชนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :