หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านภูวง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านภูวง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
เนื้อที่ : 84 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
สถาพทั่วไป : ภูเขา
หมู่บ้าน : บ้านภูวง (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.43/15267 ลว. 16 ส.ค. 55
ผู้ตรวจสอบ : นายปริรัตน์ อาจวิชัย
สภาพป่า :
    มีความอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ.0710.4/2638 ลว 31 ม.ค. 2544
ผู้ตรวจสอบ : นายปรรัตน์ อาจวิชัย
สภาพป่า :
    ป่าเบ็ญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :