หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่หลู้ตะวันออก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่หลู้ตะวันออก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 2450 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาที่ไม่สูงมากนัก สลับกับที่ราบอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : แม่หลู้ตะวันออก (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2005/62 12 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ซาง ประดู่ แดง เหียง กระพี้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพสส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์ และมีพันธุ์ไม้อยู่มากมาย ซึ่งเป็นแหล่งไม้ใช้สอย แหล่งอาหารจากป่าตามฤดูกาลของชุมชน และทางชุมชนได้ดูแลรักษาผืนน้ำแห่งน้ีมานานแล้ว พื้นที่ทางทิศเหหนือใช้เป็นสถานที่ประกอบพิพธีกรรมทางศาสนา พื้นที่ป่าอยู่ติดกับหมู่บ้านสะดวกต่อการดูแลรักษา เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :