หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาตุ้ม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาตุ้ม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 90 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : ภูเขาสูง
หมู่บ้าน : นาตุ้ม (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2005/62 12 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/8576 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณที่สมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่า ได้ทำการตรวจสอบสภาพป่า พื้นที่ไม่ได่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ สปก. พื้นที่ชุมชนได้กันไว้เป็นป่าหมู่บ้านมานาน มีการดูแล รักษา เพื่อประโยชน์ด้านๆ อีกทั้งพื้นที่ไม่ได้อยู่ไกลจากหมู่บ้าน ง่าย สะวดก ต่อการดูแล รักษา สภาพสมบูรณ์ เห็นควร จัดตั้งเป็นป่าหมู่บ้าน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :