หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 7864 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนิน จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : อยู่เขตป่าสงวน ป่าสูงเนิน ลักษณะเป็นภูเขาสองลูก มีหินทรายโผล่ทั่วไป
หมู่บ้าน : บ้านห้วยไผ่ (หมู่ 10), บ้านหนองเลาใหญ่ (หมู่ 11), บ้านหัวเขาพัฒนา (หมู่ 13), บ้านคำไฮ (หมู่ 15), บ้านโสกจานพัฒนา (หมู่ 17)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/1474
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนด กฎ กติกาข้อบังคับ และมีคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไปเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่องตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :