หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลกุดโบสถ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลกุดโบสถ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 1302 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม น้ำไหลจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออก ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีพรรณไม้ขึ้นหนาแน่น มีคูน้ำรอบแปลงด้านทิศใต้และทิศตะวันออก
หมู่บ้าน : บ้านกุดโบสถ์ (หมู่ 1), บ้านท่าเยี่ยม (หมู่ 2), บ้านหนองลุมปุ๊ก (หมู่ 3), บ้านโคกเตาเหล็ก (หมู่ 4), บ้านสมบัติเจริญ (หมู่ 6), บ้านหนองแดง (หมู่ 7), บ้านโคกโจด (หมู่ 8), บ้านดอนโบสถ์ (หมู่ 9), บ้านใหม่โนนทอง (หมู่ 11), บ้านดอนไร่ (หมู่ 12), บ้านสมบัติพัฒนา (หมู่ 13), บ้านหนองบัวแดง (หมู่ 14), บ้านเตาเหล็กท่าช้าง (หมู่ 15), บ้านดอนโบสถ์พัฒนา (หมู่ 16)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/24311
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    อยู่ในเขตป่าสงวน ป่าดงอีจานใหญ่ เป็นป่าเต็งรัง ชนิดพรรณไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง แดง ประดู่ ตะคร้อ มะขามป้อม พลวง แต้ว สัตว์ป่าที่พบได้แก่ งู ไก่ป่า กระแต กระรอก ชะมด นก อึ่ง แย้ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/18762
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    อยู่ในเขตป่าสงวน ป่าดงอีจานใหญ่ เป็นป่าเต็งรัง ชนิดพรรณไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง แดง ประดู่ ตะคร้อ มะขามป้อม พลวง แต้ว สัตว์ป่าที่พบได้แก่ งู ไก่ป่า กระแต กระรอก ชะมด นก อึ่ง แย้ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :