หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาสาร  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาสาร
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 1770 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : นาสาร (หมู่ 1), นาสาร (หมู่ 01)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/9105
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ บริเวณริมลำห้วยมีพันธุ์ไม้เด่น กระพี้จั่น ติ้ว กระบก ประดู่ มะค่าโมง แดง ไผ่ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ซาง บริเวณยอดเขาเป็นป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการป่าชุมชน เห็นงาสพื้นที่ดังกล่างมีความอุดมสมบูรณ์ดีข้ึนทางชุมชนได้ช่วยกันอยู่ดูลรักษาป่าชุมชน ไม่มีการบุกรุกแผ้วถางป่า เห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/8910 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง บริเวณริมห้วย มีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ กระพี้จั่น ติ้ว ไผ่ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ซาง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นป่าชุมชนบ้านนาสารของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำและกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเปฺ็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งไม้ใช้สอย และแหล่งอาหารจากป่าตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มีการดูแลรักษาป่าผืนน้ีมานานแล้วและได้มีการตั้งกฏระเบียบในการดูแลรักษาป่าชุมชนของหมู่บ้านไว้แล้ว จึงเห็นควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนและดำเนินการในขั้ตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :