หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาอุ่นน่อง หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาอุ่นน่อง หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 425 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง ลาดเอียงลงมาทางทิศตะวันออก
หมู่บ้าน : นาอุ่นน่อง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2005/62 12 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/8910 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เดิมเป็นที่เลี้ยงสัตว์มาก่อนพื้นที่ป่าอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน การเดินทางเข้าไปในป่าเป็นถนนลูกรังบ พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ ประดู่ แดง สัก และไผ่ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าพื้นที่ดังกล่าวโดยทั่วไปพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาอุ่นน่อง หมู่ที่ 6 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งไม้มช้สอยและแหล่งอาหารจามธรรมชาติ ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่ามานานแล้ว เห็ตควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :