หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปากกาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปากกาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 129 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง มีความลาดเอียงลงมาทางทิศตะวันตก
หมู่บ้าน : ปากกาง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2005/62 12 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/10013 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง สภาพป่าในอดีตชาวบ้านไม่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าทำให้ป่าไม่สมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันชาวบ้านได้เล็งเห็นความสำคัญของป่า จึงมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ จนสภาพป่าสมบูรณ์ดีข้ึน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านได้ทำการตรวจสอบสภาพป่า พบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่อยู่ในเขตอุทยานหแ่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขต สป.ก. ซึ่งชาวบ้านมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าน้ีไว้ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำ แหล่งไม้ใช้สอย แหล่งพืชสมุนไพร แหล่งบอาหารจากป่าตามฤดูกาล และมีกฏระเบียบในการเข้าไปใช้ประโยชน์ ในการจัดการและบริหารพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้านอย่างนยั่งยืน เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :