หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนามน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนามน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 247 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : นามน (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2005/62 12 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/10013 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี สภาพป่าเป็นป่าค่อนข้างทึบ มีลำห้วยอยู่หลายสาย มีน้ำไหลตลอดทั้งปี พันธุ์ไม้ที่พบมีทั้งผลัดใบ เช่น แดง ประดู่ กระบก มะค่าโมง ไผ่ไร่ ไผ่ซาง และพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ที่ขอจัดทำโครงการป่าชุมชน สภาพทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี เป็ฯแหล่งต้นน้ำลำธาร ทำการเกษตร พ้ื้นที่ดังกล่าวไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ ทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาป่ามาเป็นเวลานาน ทำให้คงสภาพป่าได้อย่างสมบูรณ์และได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จากการตรวจสภาพป่าและความร่วมมือของชุมชน สมควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :