หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปงเจริญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปงเจริญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 491 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
สถาพทั่วไป : แปลงที่ ๑ เป็นภูเขาสูงชัน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๒๐๐ เมตร พื้นที่ลาดเอียง ไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ติดกับหมู่บ้านทางทิศตะวันตก แปลงที่ ๒ เป็นแนวเขาสูง ทอดตัวไปทางทิศใต้ของหมู่บ้าน พื้นที่ป่าชุมชนมีลำห้วยเต่า ลำห้วย สามหาบ ลำห้วยจำบอน ลำห้วยปูไม้สาน รวมตัวเป็นห้วยปานพร้าว และไหลลง อ่างปานพร้าว ใช้เพื่อการเกษตรในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง
หมู่บ้าน : ปงเจริญ (หมู่ 06)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8139 ลว 9 พ.ค. 61 , 4033/62 ลว 21 พ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ สัก แดง เสี้ยว ติ้ว มะกอกป่า และไผ่ชนิดต่างๆ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลาม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปงเจริญ หมู่ที่ ๖ ป่ายังมีความสมบูรณ์อยู่ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ดำเนินการ ต่ออายุโครงการป่าชุมชนและขยายพื้นที่ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/10013 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธู์ไม้เด่น ได้แก่ ประดู่ กระพ้ี ยมหิน ไผ่ซาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านได้ทำการตรวจสภาพป่าชุมชน พื้นที่ดังกล่าวไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขต ส.ป.ก. ชาวบ้านมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และมีส่วนร่วมในการที่จะฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการจัดการป่า มีการตั้งกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :