หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปงท่าข้าม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปงท่าข้าม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
เนื้อที่ : 230 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 240 - 340 เมตร
หมู่บ้าน : ปงท่าข้าม (หมู่ 5), ปงท่าข้าม (หมู่ 05)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8905 ลงวันที่ 15 มิ.ย.59
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ โดยแยกตามลักษณะพื้นที่บริเวณสันเขาเป็นป่าเต็งรังพื้นที่บริเวณไหล่เขาและริมห้วยเป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ?ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ ยมหิน สัก แดง กระพี่จั่น ไผ่ซาง ไผ่บง มะค่าโมง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปงท่าข้าม ม.5 ระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับคระกรรมการป่าชุมชนบ้านปงท่าข้าม เห็นว่า พื้นที่ป่าดังกล่าวยังมีความสมบูรณ์อยู่ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่เลี้ยงชีพ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา อนึ่ง พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หน่ึงผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/10013 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ที่ฟื้นสภาพกลับคืนมาหลังจากสภาพป่าที่เคยเสื่อมโทรม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ป่า พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีการดูแลรักษาป่ามานาน อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน และทุกคนในหมู่บ้านมีความร่วมมือกันดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์ จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :