หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโพธิ์สุนทร  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโพธิ์สุนทร
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
เนื้อที่ : 54 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นเนิน เขตติดต่ออุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ตั้งอยู่ทางทิสตะวันตกของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : โพธิ์สุนทร (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/10013 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็๋นป่าเบญจพรรณที่ฟื้นตัวตามธรรมชาติจากที่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรมถุกบุกรุกมาก่อน มัพันธุ์ไม้ เช่น สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบสภาพป่าปรากฏว่า พื้นที่ป่าชุมชน ม.5 สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีการดูแลรักษามานาน อีกทั้งพื้นที่ป่าชุมชน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน ง่ายสะดวกต่อการดูแลรักษา เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :