หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านผาสุก หมู่ที่ 11  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านผาสุก หมู่ที่ 11
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 43 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : ผาสุก (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/10013 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่ฟื้นตัวตามธรรมชาติจากที่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรมถูกบุกรุกมาก่อน มีนพันธุ์ไม้ เช่น สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ไผ่ และพันธุ์ไม้อื่นๆ อีกหลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่าได้ทำการตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู้บ่านแล้วปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่ทับซ้อนแนวเขตพื้นที่ของรัฐ เช่น เขตอุทยยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าอนุรักษ์ เป็นต้น ราษฎรในหมู่บ้าน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ มีความพร้อมที่จะดำเนินงานและเป็นการให้ความสำคัญที่่จะพัฒนาคน เพื่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านต่างๆ เห็นควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนประจำหมู่บ้าน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :