หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาแก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาแก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 590 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นเทือกเขาสูง ยอดเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 303 เมตร
หมู่บ้าน : นาแก (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/18073 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ สัก ประดู่ มะค่าโมง แดง ไผ่ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่รวก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวทางหมู่บ้านได้อนุรักษ์ ดูแลรักษา เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3992 ลว 10 มีนาคม 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรมมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและยังมีไผ่ชนิดต่างๆ ข้้ึนกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ ได้แก่ ไผ่วาง ไผ่ไร่ ไผรวก พันธุ์ไม้เด่นได้แก่ สัก มะค่าโมง แดง ตะแบก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาแก หมู่ที่ 3 ระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านนาแก เห็นว่าพื้นที่ป่าดังกล่าว มีความสมบูรณ์ดีข้ึน ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชน ไม่มีการบุกรุกแผ้วถางป่า จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :