หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปากห้วยอ้อย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปากห้วยอ้อย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 12310 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
สถาพทั่วไป : แปลงที่ ๑และแปลงที่ 3 เป็นเนินเขาสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีความลาดเทไปทางทิศตะวันตกมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 426 เมตร จากระดับหมู่บ้านประมาณ 100 เมตร มีลำห้วยสาขาของน้ำแม่ถางเป็นแหล่งรองรับน้ำ อยู่ห่างจากชุมชนระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร แปลงที่ ๒ เป็นเขาหัวโล้นอยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ปากห้วยอ้อย (หมู่ 05)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/10398 ลว 9 มิ.ย. 60
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/18073 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่นๆ ได้แก่ ประดู่ ไผ่ซาง กระพี้จั่น ยมหิน แดง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว สภาพป่ามีความสมบูรณ์ราษฎรได้ดูแล ควบคุม รักษา สามารถพึ่งพิงป่าชุมชน ได้ใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับาสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานของรัฐอีกทั้งให้การดำเนินการเป็นการต่อเนื่องจากที่เคยดำเนินการมาก่อน เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :