หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูกระแต บ้านนาคำ หมู่ที่ 13  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูกระแต บ้านนาคำ หมู่ที่ 13
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 127 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม จ.นครพนม, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ดอน ลักณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านนาคำ (หมู่ 13), บ้านนาคำ (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส. 1605ใ203/15620
ผู้ตรวจสอบ : นายสัมฤทธิ ฐิติญาณ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ สภาพป่าดั่งเดิมเสื่อมโทรม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    -

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :