หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังหน่อไม้ แปลง 1  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังหน่อไม้ แปลง 1
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 86 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาลูกเล็กๆ หลายลูกติดกัน พื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างลาดเอียง ดินเป็นหินผสมลูกรัง บริเวณรอบเขาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน
หมู่บ้าน : วังหน่อไม้ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/7605 ลว 6 ส.ค.46
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพฎ ชอบธรรม,นายธีรพล ศรีโมรา,นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบ ประดู่ ไผ่ชนิดต่างๆ ติ้ว ปีป มะค่าโมง เปล้า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่เหมาะสมจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :