หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชน บ้านนานอ หมู่ที่ 3  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชน บ้านนานอ หมู่ที่ 3
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 680 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเมา จ.นครพนม
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ดอนสลับกับพื้นที่ราบลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายดิน
หมู่บ้าน : บ้านนานอ (หมู่ 3), บ้านนานอ (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส. 1605ใ203/15620
ผู้ตรวจสอบ : นายสัมฤทธิ ฐิติญาณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พรรณไม้ที่สำคัญ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นด้วยในการจัดทำโครงการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :