หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาดี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาดี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.นาดี อ.กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 78 ไร่ 0 งาน 48 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่บ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายผสมดินเหนียวเล็กน้อย
หมู่บ้าน : นาดี (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/21735
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์ นายปรีชา ผาทอง น.ส.ดวงจันทร์ สอนสุภาพ
สภาพป่า :
    ป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบส่วนใหญ่ เช่น อะลาง กระบก ประดู่ แดง กระทุ่ม ติ้ว ชาด หว้า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสำหรับจัดทำโครงการพัฒนาป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :