หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะไทร  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะไทร
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เนื้อที่ : 18 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็น ดินร่วน
หมู่บ้าน : บ้านเกาะไทร (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/4721 ลว 5 มี.ค.53
ผู้ตรวจสอบ : นายขวัญชัย เอื้ออารี
สภาพป่า :
    มีไม้ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ เป็นไม้ ดั้งเดิมขึ้นอยู่ประปราย และไม้ ที่ปลูกขึ้นใหม่มีหลายชนิด เช่น ไม้แดง สะเดาเทียม ตะเคียนทอง กระถินเทพา ยางนา พะยอม ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้ดำเนินการ จัดทำป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :