หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านคอแลน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านคอแลน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 1502 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : คอแลน (หมู่ 18)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส ๑๖๐๕.๓๓/๖๒๓๔
ผู้ตรวจสอบ : นายวีระ อมรศักดิ์ชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังผสมป่าดิบแล้ง มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วงป่าดิบแล้งมีพืชชั้นล่าง มีไม้ขนาดเล็กและขนาดกลางขึ้นหนาแน่น ไม้ที่พบเห็น ได้แก่ ไม้ประดู่ , ไม้กระบาก , ไม้พะยอม , ไม้พะยูง , ไม้พอก , ไม้ชาด , ไม้ติ้ว และหนามพุงดอ เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ นก , กระรอก ,กระแต เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    "มีความเหมาะสมที่จะนำเข้าร่วมโครงการป่าชุมชน เห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้ "

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :