หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านดอนชาด (แปลง 1)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านดอนชาด (แปลง 1)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 214 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ สลับที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ดอนชาด (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส ๑๖๐๕.๓๓/๒๒๓๒๕
ผู้ตรวจสอบ : นายวีระ อมรศักดิ์ชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่สมบูรณ์เป็นหย่อมๆ กระจัดกระจาย มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลายชนิด ต้นไม้ที่พบได้แก่ ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้กระบก ไม้กระบาก ไม้พอก ไม้เปือย ไม้ยางนา ไม้ติ้ว ไม้ไผ่ ไม้มะค่าแต้ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    "สภาพป่ามีความสมบูรณ์ดี เห็นควรดำเนินการให้จัดทำโครงการป่าชุมชนต่อเนื่องต่อไป "

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :