หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูพานน้อยสะพานสูง หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูพานน้อยสะพานสูง หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
เนื้อที่ : 541 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ที่ลาดเชิงเขา ดินเป็นดินร่วนปนทราย หมู่บ้านอยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอนาแก มีระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : สะพานสูง (หมู่ 6), สะพานสูง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2075
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง, รัง, พอก, แดง, กระบก, กระโดน, สะฝาง ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น นก, หนู, งู, กิ้งก่า, จักจั่น, แมงแคง, มดแดง ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดโคน, หน่อไม้, เห็ดขอน, เห็ดเผาะ, เห็ดละโงก ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น เป้ง, เอ็นอ้า , คันจ้อง, กระเจียว ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/2611 ลว.12 กุมภาพันธื 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :