หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนป่าช้าบ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนป่าช้าบ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
เนื้อที่ : 20 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ดอน ดินเป็นดินลุกรังปนทราย หมู่บ้านอยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอท่าอุเทน มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 1000 เมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : โพนแดงใหญ่ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20494 ลว.3 ธันวาคม 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 4963/2555
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรต่ออายุโครงการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :