หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองผักไร  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองผักไร
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 822 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นโนนหลังเต่า ดินเป็นดินทรายเหลือง ด้านทิศใต้จดคลองชลประทานอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : บ้านหนองผักไร (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/488 ลว. 18 ม.ค.51
ผู้ตรวจสอบ : 1. นายวรชัย โอศิริพัฒน์ 2. นายภูมิพัฒน์ พลราช
สภาพป่า :
    ป่ามีความสมบูรณ์สูง พรรณไม้ที่พบ เช่น เต็ง รัง แดง ยอ ซาด แต้ว รักขี้หมู มะขามป้อม สมอ ตะขบป่า ไม้ชั้นล่าง หญ้าเพ็ก กระดูกอึ่ง หนอนตายยาก หัวยาข้าวเย็บ โด่ไม่รู้ล้ม กระเจียว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการรวมตัวกันดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานาน โดยได้มีการกำหนดกฎกติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลและจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไปตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :