หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 135 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินทรายปนลูกรัง
หมู่บ้าน : โพธิ์ทอง (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/13499 ลว. 12 ก.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีความอุดมสมบูรณ์มากและหนาแน่น พรรณไม้ที่พบ เช่น กรันเกรา พอก สะเม็ก เอนอ้า ไผ่ป่า ขิงป่า ติ้ว ส้มโมง และกาฝาก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีสภาพป่าและพื้นที่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการป่าชุมชน เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ไว้อย่างยั่งยืน

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :