หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสุขเจริญ หมู่ที่ 10  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสุขเจริญ หมู่ที่ 10
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 187 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ที่ราบสลับกับที่ดอน ดินเป็นดินลูกรัง
หมู่บ้าน : สุขเจริญ (หมู่ 10), สุขเจริญ (หมู่ 10), สุขเจริญ (หมู่ 10), สุขเจริญ (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/15620 ลว. 3 กันยายน 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายสัมฤทธิ ฐิติญาณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :