หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.คำนาดี อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 243 ไร่ 0 งาน 4 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : นาเจริญ (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/13499 ลว. 12 ก.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง บางส่วนของพื้นที่เสื่อมโทรม เป็นทุ่งหญ้า พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ต้นชาด ทอก ติ้ว กระบก ไผ่ เล็บแมว ประดู่ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับดำเนินการโครงการป่าชุมชน เพื่อเป็นส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู สภาพป่าชุมชนของตนเองได้ เห็นควรให้ดำเนินการโครงการป่าชุมชนต่อไป

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :