หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโนนเค็ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโนนเค็ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 32 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : โนนเค็ง (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/13499 ลว. 12 ก.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    มีสภาพเป็นพื้นที่ว่างเปล่าบางส่วน แต่ส่วนใหญ่จะยังคงสภาพป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พรรณไม้ที่พบ เช่น ชาด กระบก พอก ประดู่ แดง ไผ่ ติ้ว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น เห็นควรให้ดำเนินการโครงการป่าชุมชนต่อไป

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :