หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองหมื่น  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองหมื่น
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 38 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลาดเอียงเล็กน้อย และเป็นคันคูขนาดใหญ่ ล้อมรอบหนองแม่หนูและหนองแข้ ขนาดกว้างประมาณ 6 เมตร ยางประมาณ 1,500 เมตร
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.203/20801
ผู้ตรวจสอบ : นายสยาม วิเศษลา นายเศรษฐสิทธิ์ คำแพงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าโปร่งที่ปลูกตามคันคู ได้แก่ พวก สะคาม กระถินณรงค์ กระถินเทพา และยูคาลิปตัส
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีพื้นที่เหมาะสำหรับจัดทำโครงการป่าชุมชนเพื่อชุมชนได้มีพื้นที่ฟื้นฟูป่า และเพิ่มจำนวนต้นไม้ที่ต้องการปลูกรอบๆ คันคู เพื่อให้เป็นป่าและเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :