หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองกอก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองกอก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 43 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหินปูน
หมู่บ้าน : บ้านหนองกอก (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/12620 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายอิทธิพล ไทยกมล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สะเดา งิ้ว เต็ง รัง เสี้ยว พลวง มะค่าแต้ เหียง กระพี้จั่น ไผรวก สามพันตา แดง และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น ผึ้ง นก หนู งูกระรอก กระแต เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีศักยภาพและเหมาะสมในการส่งเสริมการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :