หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านดอนขนุน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านดอนขนุน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 500 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินทรายปนและดินดาน
หมู่บ้าน : ดอนขนุน (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2454 ลว 15 ก.พ. 59
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง และบางส่วนเป็นป่าเบญจพรรณมีความอุดมสมบูรณ์มาก พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ กระบก แดง มะขามป้อม ส้มโมง ไผ่ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับดำเนินโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/15646
ผู้ตรวจสอบ : น.ส.ดวงจันทร์ สอนสุภาพ นาายปรีชา ผาทอง
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง รัง ประดู่ แดง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสม สำหรับดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :