หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านห้วยหินขาว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านห้วยหินขาว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 891 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
สถาพทั่วไป : ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ลักษณะดินเป็นทรายมีลูกรังเล็กน้อยและเป็นดินดาน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/9188
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ เต็ง รัง และบางพื้นที่เป็นป่าดิบแล้ง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/15646
ผู้ตรวจสอบ : น.ส.ดวงจันทร์ สอนสุภาพ นายปรีชา ผาทอง
สภาพป่า :
    สภาพป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบส่วนใหญ่ เช่น ติ้ว รัง กระบก ติ้ว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับดำเนินการจัดทำป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :