หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าุชุมชนบ้านดอนไผ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าุชุมชนบ้านดอนไผ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.โพนทอง อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 7 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
สถาพทั่วไป : ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ดินเป็นดินทรายแลละบางส่วนเป็นดินดาน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/15646
ผู้ตรวจสอบ : น.ส.ดวงจันทร์ สอนสุภาพ นายปรีชา ผาทอง
สภาพป่า :
    สภาพป่าค่อนข้างเสื่อมโทรม พันธุ์ไม้ที่พบสว่นใหญ่จะเป็นไผ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเสือมโทรม เห็นควรส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในบริเวณป่าชุมชนและพื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :