หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้อนหนองลังกา(2แปลง)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้อนหนองลังกา(2แปลง)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 1737 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินลูกรังทั้ง2แปลง
หมู่บ้าน : บ้านหนองลังกา (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/6908 ลงวันที่ 11 เม.ย.2554
ผู้ตรวจสอบ : น.ส.กุลธิดา คำใจ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีต้นไม้ปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น พันธ์เด่นที่พบ ได้แก่ แดง ตะขบป่า รัง มะขามป้อม ชงโค ยมป่า ไผ่รวก ไผ่นวล ไผ่ป่า มะค่าแต้ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีศักยภาพเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน ตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :