หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านนูโร๊ะ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านนูโร๊ะ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : บ้านนูโร๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าพรุ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอยู่หนาแน่น ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก ถึงแม้จะมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าไปบ้าง แต่ก็ยังคงสภาพป่า ที่สมบูรณ์อยู่
หมู่บ้าน : บ้านนูโร๊ะ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/22873
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยวัฒน์ กรุงไกรจักร
สภาพป่า :
    บ้านนูโร๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าพรุ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอยู่หนาแน่น ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก ถึงแม้จะมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าไปบ้าง แต่ก็ยังคงสภาพป่า ที่สมบูรณ์อยู่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าในหมู่บ้านให้คงสภาพเดิมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :