หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 92 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสลับกับที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนวิถี่ชีวิตราษฎรเป็นลักษณะชนบท ดังนั้น ราษฎรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะการปลูกยางพารา สวนผลไม้ และเกษตรผสมผสานอื่นๆ
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/3512
ผู้ตรวจสอบ : จ.อ.ประสิทธิ์ นิติวัฒนชัย
สภาพป่า :
    บ้านโนนสมบูรณ์ เป็นป่าดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพพื้นที่ เป็นเนินเขาสูง มีพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอยู่หนาแน่น และมีพืชชั้นล่างจำพวก เฟริน์ต่าง ๆ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก ถึงแม้จะมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าไปบ้าง แต่ก็ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์อยู่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรเสนอจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :