หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาย่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาย่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เนื้อที่ : 10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็น ดินเหนียวปนดินร่วน
หมู่บ้าน : บ้านเขาย่า (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/5677 ลว 27 มี.ค. 52
ผู้ตรวจสอบ : นายขวัญชัย เอื้ออารี
สภาพป่า :
    มีไม้ขึ้นอยู่ทั่วไป เช่น สะเดา- เทียม ตะเคียนทอง กระถิน- เทพา มะกอกป่า ประดู่ โพธิ์ กระโดน อินทนิล ไผ่ ตะแบก มะม่วงป่า ยาง พะยอม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้ดำเนินการ จัดทำป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :