หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านลำสินธุ์เหนือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านลำสินธุ์เหนือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ลำสินธุ์ อ.กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เนื้อที่ : 6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดิน เป็นดินร่วน
หมู่บ้าน : บ้านลำสินธุ์เหนือ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/ 20799 ลว 7 ธ.ค. 50
ผู้ตรวจสอบ : นายขวัญชัย เอื้ออารี
สภาพป่า :
    มีไม้กระถินเทพาขึ้นอยู่ ทั้งแปลง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้ดำเนินการ จัดตั้งป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :