หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองดินดำ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองดินดำ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
เนื้อที่ : 68 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะป็นดินเหนียวปนทราย
หมู่บ้าน : หนองดินดำ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18978 ลว. 15 พ.ย. 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณบางส่วน มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ชนิดไม้ที่พบ ประดู่ ไผ่ เหียง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับดำเนินโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0705.2/1163
ผู้ตรวจสอบ : นายพูลศักดิ์ เจียรพันธ์ นายประภัสสร นะแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ แล้ง อุดมสมบูรณ์ปานกลาง ชนิดไม้ที่พบ เช่น ประดู่ เหียง ไม้พื้นล่าง เช่น หญ้าคา หญ้าเพ็ก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสม

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :