หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เนื้อที่ : 217 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่ดอน ดินเป็นดินร่วนปนทราย,ลูกรัง บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก อยู่ห่างหมู่บ้านไปทางทิศเหนือและทิศใต้ มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : หนองบัวคำ (หมู่ 8), หนองบัวคำ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/20812 ลว. 11 ตุลาคม 2554
ผู้ตรวจสอบ : นาย จุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเต็ง-รัง -พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง รัง พลวง ชาด กระบก ฯลฯ -สัตว์ป่าที่พบ เช่น นก หนู กระรอก งู และแมลงชนิดต่างๆ -พืชอาหารที่พบ เช่น ผักติ้ว ชะมวง กระโดน และเห็ดชนิดต่าง -พืชสมุนไพร เช่น เปล้า นมสาว ตาไก้ ตากวางฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเสื่อมโทรม สาเหตุเนื่องจากการขุดลอกหนองแล้วนำดินมาทับถมจนเต็มพื้นที่จึงทำให้สภาพป่าหมดไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :