หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านช่องเขา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านช่องเขา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เนื้อที่ : 347 ไร่ 0 งาน 44 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนทับช้าง จ.สงขลา
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหินปูน
หมู่บ้าน : บ้านช่องเขา (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1626.31/2580 ลว. 4 ตุลาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสม ราษฎรมีความพร้อมในการอนุรักษ์พื้นที่อย่างดี เห็นควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชน ต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/12288
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ค่อนข้างสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ราษฎรยื่นคำขอจัดทำโครงการมีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ชุมชนให้ความร่วมมือจัดทำโครงการฯเป็นอย่างดี เห็นควรให้จัดตั้งป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 21 มีนาคม 2544
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ค่อนข้างสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ยื่นคำขอจัดทำโครงการมีสภาพป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ชุมชนให้ความร่วมมือจัดทำโครงการ เป็นอย่างดีต่อเนื่อง เห็นควรให้จัดตั้งป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :