หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกกตาด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกกตาด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 1129 ไร่ 1 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ดินเป็นดินลูกรัง รอบพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน
หมู่บ้าน : กกตาด (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/4142 ลว 14 มี.ค.59
ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐ ม่วงอยู่
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ บริเวณยอดเขามีพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ค่อนข้างน้อย พันธุ์ไม้ที่พบมาก ร้อยละ 90 ของพื้นที่ คือ ไผ่ชนิดต่างๆ พันธุ์ไม้ที่พบรองลงมา คือ ประดู่ แค มะค่าโมง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :