หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านป่าเลา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านป่าเลา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 301 ไร่ 2 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ดินเป็นดินลูกรังและเป็นดินร่วนปนดินแดง รอบพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
หมู่บ้าน : ป่าเลา (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/4142 ลว 14 มี.ค.59
ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐ ม่วงอยู่
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบ คือ แดง โมกมัน เปล้า ประดู่ ติ้ว เกร็ดดำ เกร็ดแดง กระถิ่นยักษ์ ชิงชัน มะค่าแต้ ไม้พื้นล่างที่พบ ลูกไม้ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อเป็นการคุ้มครอง ป้องกัน พัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่ป่า จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :