หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านห้วยหาดสวนหลวง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านห้วยหาดสวนหลวง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เนื้อที่ : 279 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว จ.สงขลา
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสูงเชิงเขา
หมู่บ้าน : ห้วยหาดสวนหลวง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1626.31/2580 ลว. 4 ตุลาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าปลูก เช่น ต้นกระถินเทพา และสภาพป่าดั้งเดิมยังอุดมสมบูรณ์ดี
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ราษฎรในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน เป็นการต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเสื่อมโทรม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ขอจัดทำโครงการป่าชุมชนมีสภาพป่าเสื่อมโทรม ราษฎรในชุมชนจึงมีความเห็นร่วมกันให้จัดการป่าในรูปแบบป่าชุมชน เพื่อปลูกฟื้นฟูสภาพป่าประกอบกับชุมชนมีความพร้อม จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :