หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดงเสลา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดงเสลา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 1050 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา บางส่วนของพื้นที่เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วน รอบพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน
หมู่บ้าน : ดงเสลา (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16405 ลว 13 ก.ย.50
ผู้ตรวจสอบ : นายสาโรจน์ อยู่นาน
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นโดยเฉพาะไผ่ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ แดง ประดู่ มะค่าโมง ผักหวานป่า ตะคร้อ ไผ่ชนิดต่างๆ สัตว์ป่าที่พบ เก้ง หมู่ป่า ไก่ป่า นกยูง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่เหมาะสมจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :